Male kreativne socijalizacijske skupine

IZVJEŠĆE O RADU I EVAULACIJA  PROGRAMA «MALE KREATIVNE SOCIJALIZACIJSKE SKUPINE» U ŽUPANIJI MEĐIMURSKOJ 1997. – 2015. g.

 

PRIKAZ PREVENTIVNOG MODELA RADA S DJECOM U «MALIM KREATIVNIM SOCIJALIZACIJSKIM SKUPINAMA»

Cilj i svrha rada «malih kreativnih socijalizacijskih skupina» (u nastavku MKSS) je prevencija i otklanjanje neželjenih odstupanja u ponašanju djece i učenje socijalnih vještina putem igre. Pretpostavka je da će se stvaranjem male društvene skupine djece osnovnoškolskog uzrasta moći pozitivno djelovati na pravilan rast i razvoj djece, učenje socijalnih vještina, uslijed čega će doći i očekuje se pozitivno funkcioniranje na planu škole, obitelji, prijatelja, vršnjaka i šire društvene zajednice.

Ciljevi programa su:

• razvoj zaštitnih čimbenika kod djece
• modifikacija ponašanja djece putem igre i kreativnog stvaralaštva
• osnaživanje i jačanje samopouzdanja; jačanje pozitivne slike o svakom djetetu
• učenje socijalnih vještina
• poticaj i razvoj kvalitetne komunikacije
• senzibiliziranje nastavnika i učitelja o problemima djece
• upoznavanje socijalnog okruženja o pozitivnim promjenama svakog djeteta
• osvještavanje roditelja za uočavanje problema koje djeca imaju, a isto tako i njihovo aktivno uključivanje u rješavanje istih
• izmjene roditeljskih stavova o odgoju
• primjerenije iskazivanje osjećaja roditelja spram djece
• razvoj i unapređenje roditeljskih i komunikacijskih vještina

U MKSS uključena su djeca iz rizičnih obitelji – obitelji koje svojim načinom života pogoduju razvoju i nastanku poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži.

Najčešći čimbenici su:

• poremećeni odnosi u obitelji
• narušeni partnerski odnosi
• stresni događaji (razvod roditelja, smrt roditelja, preseljenje)
• odsustvo roditeljske brige i nadzora
• alkoholizam
• strogost roditelja i teško kažnjavanje
Također, uključena su i djeca koju stručni suradnici škola, kao i nastavnici i učitelji detektiraju u školi kao «teško odgojivu djecu». To su djeca koja su:
• verbalno i fizički agresivna
• hiperaktivna djeca
• djeca sklona lažima, izmišljanjima i manipulacijama
• djeca evidentirana kao maloljetni počinitelji kaznenih djela
• djeca koja ometaju nastavu svojim ponašanjem
• djeca koja se ističu neprihvatljivim ponašanjem izvan nastave
• djeca koja češće neopravdano izostaju sa nastave ili kasne na nastavu
• djeca koja su neuspješna u savladavanju gradiva
• djeca koja su izrazito povučena i nesigurna, izolirana od vršnjaka
• djeca koja manifestiraju određene oblike poremećaja u ponašanju, npr. povremeno pušenje, uzimanje alkohola, snifanje, otuđivanje imovine…

Prije uključivanja u preventivni rad traži se dobrovoljni pristanak roditelja i djeteta za ulazak u MKSS. U sklopu programa se održavaju i roditeljski sastanci na kojima se nastoji roditelje upoznati sa programom rada i teškoćama u odrastanju djece. Vrlo je bitna suradnja i podrška roditelja.

Formiranju skupina prethodi temeljito upoznavanje djece i obitelji kroz socio- amnestičke podatke prikupljene od djelatnika Centra za socijalnu skrb, zapažanja učitelja, nastavnika i voditelja djece. Posebna pozornost se usmjerava na pozitivne osobine svakog djeteta. Grupe se formiranju po uzrastu, ali i težini prisutnog poremećaja.

Rad MKSS provodi se jedanput tjedno u trajanju od 90 minuta u prostorijama škole u točno određeno vrijeme.

U grupi rade dvije osobe- voditelj i kovoditelj, koje su prošle edukaciju i koje se za svaki susret grupe pripreme, međusobno nadopunjavaju i pomažu. Voditelji MKSS imaju obavezu voditi dnevnike o realiziranim aktivnostima, te zapažanja o svakom djetetu. Na kraju svakog sastanka obavlja se evaluacija  rada svakog člana, a zatim i skupine u cjelini.

Kroz grupne susrete sa djecom obrađuju se različiti sadržaji kao npr. Samo predstavljanje, upoznavanje kroz različite načine izražavanja, utvrđivanje normi i pravila ponašanja u grupi i izvan nje, iznošenje očekivanja i strahova. Velika pozornost posvećuje se verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, vještinama aktivnog slušanja i govora, iskazivanja osjećaja, itd. U grupnom radu koriste se različite interakcijske igre pomoću kojih se djeci nudi niz interesantnih sadržaja kao što su: jačanje grupne kohezije, vježbanje percepcije, poticanje  kreativnosti i slobodno izražavanje misli. Uz to, potiče se prijateljstvo, druženje i međusobno uvažavanje. Putem rada u skupinama pomaže se djetetu da stvori pozitivnu sliku o samome sebi, da ojača i razvije kreativnost, uspješnu komunikaciju… Tijekom školske godine organiziraju se zajednička druženja djece, božićna darivanja, itd.

Posebna je kvaliteta ovog programa što u njemu zajednički rade i sudjeluju djelatnici prosvjete i sustava socijalne skrbi povezujući sve službe na lokalnoj sredini koje mogu doprinjeti dobrobiti djece.

Međimurskoj županiji sa provođenjem preventivnog programa krenuli smo školske godine 1996./1997. nakon provedene prve edukacije voditelja MKSS u Gradu Čakovcu od strane prof. Jankovića i savjetnice Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Marije Koren Mrazović gdje je edukacijom bilo obuhvaćeno 22 osobe iz redova socijalne skrbi/ psiholozi, defektolozi, socijalni radnici/, te nastavnici i profesori iz sustava obrazovanja. Tijekom petnaestogodišnjeg rada dio educiranih voditelja  samoinicijativno je odustalo od uključivanja u realizaciju programa jer su procijenili da s obzirom na svoje radno vrijeme, usvojene stručne vještine i znanja nisu u mogućnosti odrađivati zahtjevne aktivnosti programa, dok su tijekom dvije dodatne edukacije educirane nove grupe voditelja skupina.

UKUPAN BROJ MKSS I DJECE UKLJUČENIH U PREVENTIVNI PROGRAM 1996. - 2015. g.

Školska godina Ukupan broj MKSS Ukupan broj djece obuhvaćene programom
1996/97 8 127
1997/98 16 219
1998/99 14 213
1999/00 16 209
2000/01 14 208
2001/02 14 215
2002/03 14 210
2003/04 8 130
2004/05 8 126
2005/06 7 116
2006/07 8 129
2007/08 11 156
2008/09 10 148
2009/10 10 145
2010/11 10 129
2011/12 9 149
2012/13 8 120
2013/14 8 136
2014/15 6 96
2015/16 7 58
Ukupno 206 3041

Specifičnosti Međimurske županije je participacija Roma u ukupnom broju žitelja. U ukupnoj populaciji od 120 000 žitelja Međimurske županije Romi participiraju oko 5 000 – 6 000 tisuća, što iznosi 4,3%

Romi su uključeni u 17 osnovnih škola u Međimurskoj županiji, veliki broj ih se pojavljuje kao mldb. i mlt . počinitelji kaznenih i prekršajnih djela, mali broj romske djece završi osnovnu školu i kasnije se uključi u neku od srednjih škola.

Svi navedeni podaci ukazuju na potrebu uključivanja djece i njihovih roditelja  već od najranije dobi u preventivne programe. S obzirom na nivo usvojenih socijalnih vještina, znanja, te poznavanja hrvatskog jezika, radionice su pomno odabrane i prilagođene populaciji na koju se odnose, što zahtjeva dodatan angažman voditelja.

S roditeljima se ne mogu odrađivati klasične radionice (pitanje kako ih dobiti na suradnju), već se za njih održavaju roditeljski sastanci na koje se pozivaju razrednici djece, školski pedagozi i ravnatelji, a u nekim situacijama i djelatnici policije (linija za maloljetničku delinkvenciju i policajci u zajednici). Svrha radionica jest edukacija o Obiteljskom zakonu, Kaznenom zakonu i Prekršajnom zakonu. Voditelji se fokusiraju na kaznena djela zanemarivanja i zlostavljanja djece, obiteljskog nasilja, te ostala kaznena djela na štetu djece kao što su vanbračni život sa maloljetnom osobom i spolni odnošaj  s djecom. Također se roditelje podučava o potrebi održavanja osobne higijene, higijene prostora, te čistoće i urednosti dječje odjeće, kao i važnosti nabave potrebnog školskog pribora i plaćanja školske kuhinje.

Kroz dugogodišnji rad, u školama u kojima se radi s romskom populacijom, uočeni su pozitivni pomaci, koji okolini naizgled ne djeluju značajnima, ali rezultiraju većom prisutnošću djece na nastavi, većom urednošću  dok je kod roditelja zamjetna bolja suradnja sa školom, uključenost u praćenje i napredovanje vlastite djece, osviještenost o važnosti i potrebi plaćanja školske užine, kupovine školskog pribora i sl.

Značajni pokazatelji generalne uspješnosti radionica u romskoj populaciji jest  statistički pad djece koja odlaze u prošnju sa roditeljima u Čakovec, Zagreb, Varaždin.

Provođenje MKSS materijalno  potpomažu brojni sponzori na području Međimurske županije. Neki od njih su: Grad Čakovec, lokalne zajednice sa besplatnim doniranjem prostora, Humanitarna udruga «Moj bližnji» organiziranjem božićnih i novogodišnjih darivanja za djecu, trgovine i pekarnice doniranjem svojih proizvoda za vrijeme organiziranja završnih izleta za djecu, Vajda Čakovec, Tiskara Zrinski Čakovec.

Također se redovito održavaju supervizije voditelja MKSS kroz seminare, skupove.

Kontaktirajte nas

Javit ćemo se u što kračem roku.